ข้อตกลง , เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี แลบอราตอรี่ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “SELab”) ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเข้าใช้บริการของเรา

กรุณาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม กรุณาอย่าเข้าเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูล เนื้อหา บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านและองค์กรธุรกิจในกรณีที่ท่านใช้บริการของเราในนามขององค์กรธุรกิจ ยอมรับและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างนี้ ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงโดย SELab เป็นครั้งคราวได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลิตภัณฑ์และบริการ เนื้อหา และซอฟต์แวร์ใหม่ใดๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้เช่นกัน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถูกเพิ่มเข้ามา ทั้งนี้เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่ง SELab สนับสนุนให้ท่านเข้าชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ใน ที่นี่

การคุ้มครองลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง เนื้อหา เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี แลบอราตอรี่ จำกัด

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้และสั่งพิมพ์เป็นสำเนาถาวรสำหรับการใช้งานส่วนตัว โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องไม่ทำลายและไม่ลบหรือดัดแปลงลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายใดๆ (เช่นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ) ที่อยู่ในข้อมูล ท่านไม่อาจทำการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ (เพื่อค่าตอบแทนหรืออื่นๆ) ถ่ายทอด แสดงผล ประกอบ สร้างใหม่ นำกลับมาใช้ใหม่ ประกาศ จัดพิมพ์ อนุญาต แยกส่วนเนื้อหา ดาวน์โหลด เก็บเพื่อใช้ภายหลัง สร้างงานลอกเลียนแบบ ส่งผ่าน หรือ จำหน่าย ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงข้อความ ภาพ เสียง และภาพทุกประเภท โดยปราศจากหนังสือแสดงความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของหรือบุคคลภายนอกผู้จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่ในกรณีที่ SELab ได้ระบุให้เป็นอื่นอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขฉบับนี้

ห้ามมิให้ท่านหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากท่าน นำเนื้อหารวมทั้งภาพไปใช้ ยกเว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจาก SELab การนำข้อความหรือภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายคุ้มครองสิทธิในการประชาสัมพันธ์

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้การบริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ดังนั้น SELab จึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความถูกต้อง การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวแต่อย่างใด

ไม่มีการรับประกัน

SELab นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏหรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ SELab จะได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงข้อมูลและส่วนประกอบเพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุด แต่ SELab ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันสมัยเหมาะกับกาลเวลาหรือวัตถุประสงค์ใด SELabจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ “ลักษณะที่เป็นอยู่” หรือ “ตามลักษณะที่มีอยู่” และ SELab ปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งในการรับประกันและเงื่อนไขทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย 
SELab ไม่รับรองว่าเนื้อหาและซอฟต์แวร์นั้นถูกต้อง ตรงเวลา ต่อเนื่อง หรือ ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่รับรองว่าปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิดชอบ

SELab จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ตลอดจนความเสียหาย สูญหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ แม้ว่า SELab จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่า จะมีค่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

 SELab ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้มิได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอจาก SELab เพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ คำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากท่านแสดงว่าเป็นข้อเสนอจากท่านซึ่ง SELab อาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำไปดำเนินการเมื่อ SELab ได้รับข้อเสนอนั้นๆ

หลังจากท่านส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการและคาดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามีพร้อมใช้งานสำหรับท่านและข้อเสนอของท่านได้รับการตอบรับ ท่านจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการซื้อของท่านอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของ SELab

การใช้งานและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ถือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเป็นสำคัญ

เนื่องมาจากการใช้บริการของท่าน เราอาจส่งประกาศที่เกี่ยวกับการบริการ, ข้อความจากฝ่ายบริหาร, และข้อมูลอื่นให้ท่าน ซึ่งท่านอาจเลือกรับการติดต่อเหล่านี้ได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี แลบอราตอรี่ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) มุ่งมั่นในการปกป้องและให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของท่าน และองค์กรธุรกิจในกรณีที่ท่านใช้บริการของเราในนามขององค์กรธุรกิจ นโยบายนี้จะอธิบายวิธีที่บริษัทใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านและวิธีที่ท่านสามารถแจ้งบริษัทถ้าประสงค์ให้จำกัดการใช้ข้อมูลนั้น กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของบริษัท ("เว็บไซต์") แสดงว่าท่านยินยอมให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ใน ที่นี่

บริษัทเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 • ● ข้อมูลที่ท่านให้ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม โดยเฉพาะแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มลงทะเบียนในเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลที่ให้ในเวลาที่สมัครใช้บริการของบริษัท การร้องขอบริการเพิ่มเติม หรือการใช้บริการใด ๆ ที่บริษัทจะนำเสนอในอนาคต นอกจากนี้
 • ● ยังอาจมีการร้องขอข้อมูลเมื่อมีรายการส่งเสริมการขายจากบริษัท และเมื่อท่านรายงานปัญหาทางเว็บไซต์
 • ● ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ บริษัทจะขอชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัทของท่าน ตำแหน่งที่ตั้งของท่านหรือองค์กรของท่าน และข้อมูลอื่นๆตามแต่บริษัทเห็นสมควร
 • ● ในกรณีที่ท่านติดต่อบริษัท บริษัทอาจเก็บบันทึกการติดต่อโต้ตอบ
 • ● นอกจากนี้ บริษัทอาจขอให้ท่านทำแบบสำรวจที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย แม้ว่าท่านไม่ต้องตอบแบบสำรวจก็ตาม
 • ● รายละเอียดการเยี่ยมชมของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลจราจร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เว็บบล็อก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ท่านเข้าถึง
 • ● ข้อมูลอื่นๆหรือข้อมูลที่ท่านอีเมลถึงบริษัทหรือป้อนในเว็บไซต์บริษัท

การใช้ข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบดังต่อไปนี้

 • ● เพื่อทำให้บริษัทสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวบริษัท สินค้า และ/หรือบริการแก่ท่าน ตามที่ท่านร้องขอจากบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัทรู้สึกว่าท่านอาจสนใจโดยที่ท่านยินยอมที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • ● เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์บริษัทถูกนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ● เพื่อช่วยบริษัทในการให้ความช่วยเหลือท่านตามที่ท่านขอสินค้า ข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย
 • ● เพื่ออำนวยให้ท่านมีส่วนร่วมในคุณลักษณะแบบโต้ตอบของบริการบริษัท เมื่อท่านเลือกที่จะทำดังกล่าว
 • ● เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท
 • ● เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • ● เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการและเว็บไซต์ของบริษัท
 • ● เพื่อการสื่อสารทางการตลาด บริษัทอาจติดต่อกับท่านด้วยวิธีต่างๆเป็นครั้งคราว
 • ● การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลลึกซึ้งทั่วไปของสินค้า ผู้บริโภค แนวโน้มทางภูมิศาสตร์และทางประชากรศาสตร์

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพนักงานในบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • ● ในกรณีที่บริษัทขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ในกรณีนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้สนใจจะขายหรือผู้สนใจจะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินนั้น และอาจขายและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
 • ● ในกรณีที่บริษัทหรือทรัพย์สินที่สำคัญทั้งหมดของบริษัทถูกครอบครองโดยบุคคลภายนอก กรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทถือไว้จะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน
 • ● ในขอบเขตที่จำเป็นให้บริษัทสามารถดำเนินการตามพันธะหน้าที่ซึ่งเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างท่านกับบริษัท
 • ● ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามบังคับกฎหมาย เพื่อให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ท่าน หรือผู้อื่น การนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นและองค์กรต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงสินเชื่อ
 • ● การให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่ซึ่งเป็นผู้ช่วยบริษัทดำเนินเว็บไซต์ ดำเนินธุรกิจ หรือให้บริการท่าน ตราบเท่าที่บุคคลดังกล่าวตกลงที่จะรักษาข้อมูลนี้เป็นความลับ บุคคลภายนอกนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ประมวลข้อมูล ผู้ทำงานพัฒนาเว็ปไซต์ ผู้ทำการตลาด ผู้ทำงานขาย

คำนวณราคา